DOTAZNÍK DACOSIDE

DOTAZNÍK PRE KOORDINÁTOROV A VEDENIE ŠKÔL PROGRAMU

Vážené kolegyne, kolegovia,
predkladáme Vám niekoľko otázok k problematike rozvoja finančnej kultúry všeobecne a niekoľko otázok priamo k rozvoju kompetencií finančného vzdelávania vo vašich pilotných školách. Vaše odpovede nám pomôžu a zároveň nás usmernia pri stanovení východiskovej úrovne finančnej kultúry žiakov Vašich pilotných tried. Pomôžu nám tiež pri príprave metodiky overovania, ktorú každému učiteľovi pilotných tried, budeme posielať priebežne v mesiacoch máj až júl 2020, pričom koordinátorovi finančného vzdelávania a overovania programu FinQ bude zaslaný sumár za celú školu. Vedenie škôl obdrží zhrňujúci dokument o presnom harmonograme a činnostiach pilotného overovania v pilotných a kontrolných triedach v mesiaci júl. Informácie, ktoré nám v rámci dotazníka poskytnete, sú v tejto dobe o to dôležitejšie, že úvodná diagnostika žiakov je posunutá na mesiace jún/september 2020. Všetky získané informácie sú dôverné a budú slúžiť len pre účely pilotného overovania programu FinQ. Priebežná správa z dotazníkového prieskumu bude obsahovať iba všeobecné informácie.
Pokyny k vyplňovaniu:
Dotazník obsahuje aj otvorené typy otázok. V prípade výberu (áno/nie) odpovedzte označením vybranej možnosti. Následne, ak si otázka vyžaduje odpoveď špecifikovať, objaví sa automaticky vygenerované pole pre váš názor. Potrebné je vyplniť každú takúto otázku, inak nebude možné dotazník kompletne vyplnený odoslať (ak sa k otázke neviete vyjadriť, uveďte to takto do poľa určeného na písanie). Otázky v dotazníku sa objavujú automaticky, po vyplnenej položke sa zobrazí nová. Po vyplnení poslednej otázky je potrebné potvrdiť pokyn odoslať. Údaje z položiek sa automaticky odošlú a uložia.
Pred samotným vypĺňaním položiek, doplňte informácie o respondentovi.
Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.
* Povinné

Údaje o respondentovi