Čo oceňujú učitelia na našich programoch vzdelávania a inovačnom vzdelávaní

 • "Lepšia orientácia vo svete financií, dostupnosť materiálov pre výučbu a prácu."

učiteľka po vzdelávaní 25.8.2022

 • "Prepojenie jednotlivých tém a predmetov vo vzdelávaní."

učiteľka po vzdelávaní 25.8.2022

 • "Doteraz sme najmä na II. stupni ZŠ nerobili cielene aktivity zamerané na finančnú gramotnosť a skôr sme sa spoliehali na odučené učivo v jednotlivých predmetoch, ktoré s tým súvisí. To podľa mňa nestačí. Materiál, ktorý som si stihla pozrieť na portáli a aj tie, ktoré sme mali možnosť vidieť na prezenčnom stretnutí, sú viac prepojené s praxou, a preto budú pre žiakov určite zaujímavejšie a získajú pri ich riešení potrebné kompetencie pre život."

učiteľka po vzdelávaní 25.8.2022

 • "Zaujímavý, inovatívny, komplexný prístup k vzdelávaniu, zaujímavosť pre mňa aj pre žiakov, možnosť kolektívnej spolupráce s kolegami."

učiteľka po vzdelávaní 25.8.2022

 • "Môžem využiť hotové pracovne listy, zlepšenie finančnej gramotnosti žiakov."

učiteľ po vzdelávaní 25.8.2022

 • "Učenie sa novému spôsobu myslenia."

učiteľ po vzdelávaní 25.8.2022

 • "Páči sa mi, že študent získa praktické zručnosti pre praktický život."

učiteľka po vzdelávaní 25.8.2022

 • "FinQ má veľký prínos, rozvíja rôznorodé zručnosti a kompetencie žiakov na všetkých úrovniach, materiály sú výborne pripravené a okamžite použiteľné a s tým som sa doposiaľ na žiadnom vzdelávaní nestretla. Očakávam od FinQ, že spestrí a skvalitní výučbu žiakov."

učiteľka po vzdelávaní 26.8.2022

 • "Zaujímavé aktivity, metodické materiály, nové tvorivé nápady. Žiaci majú radi zmenu a nové prístupy, myslím si, že to bude pre nich veľmi inšpiratívne a zaujímavé."

učiteľka po vzdelávaní 26.8.2022

 • "Zmenu vo výučbe a v myslení nie len žiakov, ale aj učiteľov. Uľahčenie podania témy, ktorá už je spracovaná."

učiteľka po vzdelávaní 26.8.2022

 • "Od FinQ očakávam spoluprácu pri tvorbe materiálov, s ktorými môžem vhodne pracovať pri vzdelávaní žiakov. Materiálov, od ktorých sa môžem odraziť pri vzdelávaní. Pevne verím, že pre žiakov bude prínosom a to tým, že nenásilnou formou pomôže zmeniť ich postoj a vzťah ku vzdelávaniu."

učiteľka po vzdelávaní 26.8.2022

 • "Moderné učenie už s hotovou metodikou, ktorá zatraktívni hodiny a u žiakov rozvíja kritické myslenie a rozširuje poznatky zo sveta financií."

učiteľka po vzdelávaní 27.8.2022

 • "Očakávam, že žiaci nadobudnú zručnosti v oblasti riadenia svojich financií. Tiež je dobré, že budú môcť získať nové vedomosti - a hlavne budú môcť sledovať ich vývoj v procese učenia sa."

učiteľka po vzdelávaní 27.8.2022

 • "Od programu očakávam zmenu spôsobu výučby, pomoc pre učiteľov. Učitelia sa vďaka programu oboznamujú s iným prístupom k vzdelávaniu, čerpajú nápady, ktoré ich pomáhajú sa zlepšovať a zdokonaľovať. U žiakov očakávam vďaka programu vyššiu motiváciu a zvýšenie povedomia z oblasti finančnej kultúry."

učiteľka po vzdelávaní 28.8.2022

 • "Finančnú gramotnosť vyučujem ako prierezovú tému v matematike, čiže ma obohatil program o zaujímavé metodické a pracovné listy. Pre žiakov je prínosom mať dobrý rozhľad v tejto oblasti."

učiteľka po vzdelávaní 30.8.2022

 • "Inovatívny prístup k vzdelávaniu."

učiteľka po vzdelávaní 21. 9. 2022

 • "Zintenzívnenie spolupráce s kolegami z iných predmetov."

učiteľka po vzdelávaní 21. 9. 2022

 • "Možnosť komplexnej prípravy - dištančné a prezenčné vzdelávanie."

učiteľka po vzdelávaní 21. 9. 2022

 • "Prepracované metodické materiály, s ktorými sa dobre pracuje."

učiteľka po vzdelávaní 21. 9. 2022