Spoločnosť EDUAWEN EUROPE je hlavným autorom a odborným garantom vzdelávacieho programu FinQ, ktorý vznikol vďaka spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Ide o prvý celistvý vzdelávací program, ktorý sme odborne vytvorili, kvalitatívne overili a v ktorom sme cielene aplikovali metodológiu DaCoSiDe.

Podstatou vzdelávacieho programu FinQ je rozvoj ekonomicko−sociálneho myslenia žiačok a žiakov na základných a stredných školách v záujme postupného osvojenia kompetencií finančnej kultúry. Pod finančnou kultúrou v tomto kontexte treba rozumieť súbor kognitívnych spôsobilostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné na orientáciu a správne rozhodovanie sa v rozličných finančných a ekonomických situáciách.
Súčasťou programu FinQ je bohatý repertoár metodických materiálov a učebných prostriedkov, ktoré podporujú akčné vyučovanie založené na riešení modelových situácií typických pre človeka žijúceho v prostredí trhovej ekonomiky.

Vstup programu FinQ do škôl vytvára predpoklady na pestré a príťažlivé vyučovanie vo všetkých predmetoch a vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Rozvoj kritického a systémového myslenia žiačok a žiakov v intenciách FinQ znamená zlepšenie ich vzťahu k učeniu sa i ku škole, pretože prepája nadobudnuté poznanie so skúsenosťami a reálnymi potrebami detí a mládeže.