Metodické semináre pre učiteľské kolektívy

Oboznámime vás so školským zákonom a naučíme vás vytvárať školské vzdelávacie programy krok za krokom Ukážeme vám ako pracovať s inovovanými vzdelávacími štandardami aj ako vyzerá efektívne plánovanie. Pripravíme vás na tvorbu školských vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zároveň vám ponúkneme základy tvorby metodických listov, naučíme vás formulovať otázky, úlohy a cvičenia v súlade s filozofiou štátnych vzdelávacích programov. V prípade záujmu vám pripravíme metodický seminár podľa vašich požiadaviek.