Akreditované inovačné vzdelávanie

EDUAWEN EUROPE s.r.o. je v zmysle Oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - sekciou stredných škôl a celoživotného vzdelávania oprávnený poskytovať inovačné vzdelávanie v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z. z. v programoch:

 • Inovačné vzdelávanie v oblasti zvyšovania profesijných kompetencií učiteľov za účelom rozvoja kompetencií žiakov potrebných v 21. storočí v 6 úrovniach rozvoja (A1 až C2) v súlade s metodológiou DaCoSiDe vrátane vzdelávania učiteľov v programe Nadácie Slovenskej sporiteľne FinQ.
 • prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca a uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.


Obsahové zameranie inovačného vzdelávania vo všetkých vyučovacích predmetoch a v unikátnom programe Nadácie Slovenskej sporiteľne FinQ:

 • aké kompetencie pre 21. storočie? - základné východiská, úrovne ovládania, kontext rozvoja, stratégie rozvoja,
 • orientácia v problematike rozvoja kompetencií, škála rozvoja kompetencií A1 až C2 v iných oblastiach ako cudzie jazyky,
 • dispozície poznávania a sociálnej interakcie - práca s databázou DaCoSiDe,
 • ako podporiť a rozvíjať kompetencie žiakov potrebné v 21. storočí (rozvoj finančnej kultúry - program Nadácie Slovenskej sporiteľne FinQ, matematickej, informačnej kultúry, kultúry komunikácie, poznávania, sociálnej interakcie, ochrany prírody, rozvoj kreativity a historického vedomia),
 • ako tvoriť metodické listy a učebné úlohy na rozvoj kompetencií pre 21. storočie a v programe Nadácie Slovenskej sporiteľne FinQ,
 • ako tvoriť pracovné listy pre žiakov, ktoré podporujú rozvoj kompetencií pre 21. storočie a v programe Nadácie Slovenskej sporiteľne FinQ,
 • ako správne hodnotiť zvyšovanie kompetencií pre 21. storočie - ako hodnotiť jednotlivé učebné fázy rozvoja funkčnej gramotnosti, ako hodnotiť učebné úlohy, autoevaluácia a v programe Nadácie Slovenskej sporiteľne FinQ,
 • ako zabezpečiť kvalitatívnu zmenu realizácie školských vzdelávacích programov formou tvorby referenčných rámcov na rozvoj jednotlivých kompetencií pre 21. storočie v programe Nadácie Slovenskej sporiteľne FinQ - ako pracovať s Referenčným rámcom na rozvoj finančnej kultúry žiakov.


Inovačné vzdelávanie je určené pre:

 • učiteľov materských škôl,
 • učiteľov prvého stupňa základných škôl,
 • učiteľov druhého stupňa základných škôl,
 • učiteľov stredných škôl,
 • majstrov odbornej výchovy.