ŠKOLSKÉ HISTORICKÉ PRAMENE A ICH FUNKCIE VO VÝUČBE DEJEPISU

Popis seminára:

  • je určený pre učiteľov dejepisu
  • zahŕňa prezentáciu, debatu, polemiku k práci so školskými historickými písomnými prameňmi, polemiku k práci so školskými historickými obrazovými, hmotnými a grafickými prameňmi, tvorbu metodických modelov k vybraným školským historickým prameňom
  • dĺžka seminára: 3 dni
  • počet účastníkov: max. 20

Obsahová náplň:

  • seminár sa sústreďuje na prácu s jednotlivými školskými historickými prameňmi a na ich funkcie vo výučbe dejepisu
  • východiskom je metodický materiál pripravený pre každého účastníka seminára

Potrebné vybavenie zo strany školy:

  • miestnosť pre 20 ľudí, pracovné stoly do tvaru U, tabuľa, krieda, kopírka

Cena:

  • na vyžiadanie
  • zahŕňa: organizačné zabezpečenie odbornej časti seminára, kvalifikovaného lektora, metodické materiály k jednotlivým témam, osvedčenie/certifikát