Rozvoj európskej demokratickej kultúry EUQ

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou
Číslo projektu: 101047987

Spoločnosť EDUAWEN EUROPE je hlavným autorom a metodickým garantom vzdelávacieho programu EUQ, ktorý koncepčne nadväzuje na program zameraný na rozvoj finančnej kultúry detí a mládeže.

V odbornej rovine sa program EUQ opiera o východisko, podľa ktorého je demokracia kľúčovým základom našej prítomnosti i budúcnosti. Vzdelávacie systémy a inštitúcie by preto mali vnímať prípravu na demokratické občianstvo - vo vnútroštátnom i európskom rozmere - ako jedno zo svojich kľúčových poslaní.

Školy majú byť v najvlastnejšom význame slova školami demokracie - demokratickými školami. Ich úlohou je pripraviť deti a mladých ľudí na to, aby konali aktívne, participatívne, zodpovedne a kultivovane v komplexných, kultúrne rozmanitých a rýchlo sa rozvíjajúcich spoločnostiach. Potrebujú preto sprostredkúvať zodpovedajúce vedomosti a kompetencie.

Program EUQ prispieva k príprave kompetentných občianok a občanov, ktorí poznajú princípy a mechanizmy demokratickej spoločnosti, vedia ich brániť, spoluutvárať a zlepšovať. Zúčastnené školy môžu prostredníctvom programu vybaviť deti a mladých ľudí hodnotami, postojmi, zručnosťami a kritickým myslením, ktoré im umožnia vyznať sa v zložitých výzvach 21. storočia a prijímať zodpovedné rozhodnutia.

EDUAWEN EUROPE ako prijímateľ projektu Rozvoj európskej demokratickej kultúry - EUQ (Erasmus+ Jean Monnet) realizuje prezenčnú časť vzdelávania učiteľov, koordinátorov, riaditeľov a vedenia škôl v rámci inovačného vzdelávania zameraného na rozvoj kompetencií žiakov pre 21. storočie v programe FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne a v programe EUQ Erasmus+ Jean Monnet.


Ako rozvíjať európsku demokratickú kultúru v škole - Program EUQ

doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. a PhDr. Dagmar Horná, PhD., odborná garantka programu EUQ