Banka deskriptorov pre rozvoj poznania

Východisko tvorby kurikúl pre 21. storočie - databáza DaCoSiDe

Poskytujeme elektronickú banku deskriptorov DaCoSiDe pre tvorbu konkrétnych nástrojov rozvoja myslenia a sociálnej interakcie - školské kurikulá, edukačné publikácie, metodické nástroje, testy a pod.

DaCoSiDe - Databáza deskriptorov kognície a sociálnej interakcie je databáza opisov procesov poznávania, ktorá umožňuje vytvárať rôzne typy produktov v súlade s referenčným rámcom DaCoSiDe.

  • Tvorí východiskový základ pre ponúkané vzdelávacie nástroje na rozvoj kompetencií žiaka.
  • Vymedzuje kompetencie pre celoživotné vzdelávanie na škále rozvoja A1 až C2.
  • Obsahuje presné opisy komunikačných, logických, poznávacích a rozhodovacích kompetencií na škále rozvoja A1 až C2.
  • Predstavuje východisko tvorby referenčných rámcov.

Prínos databázy DaCoSiDe pre vzdelávanie:

  • vedecký a jednotný prístup k pojmu kompetencia vo všetkých oblastiach myslenia a konania
  • jasne definované úrovne rozvoja kompetencií
  • jednoznačne stanovené a presne opísané kompetencie pre oblasť myslenia a konania na škále rozvoja A1 až C2
  • obsahuje všetky prvky potrebné na tvorbu školských kurikúl previazaných s kompetenciami (výkon a obsah)