Tím DaCoSiDe

Mgr. Darina De Jaegher, PhD.

Hlavná expertka a autorka metodológie DaCoSiDe


doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

Odborný garant a hlavný metodik DaCoSiDe

PhDr. Ivana Gregorová, PhD.

Hlavná expertka DaCoSiDe so zameraním na druhý stupeň ZŠ a SŠ

RNDr. Boris Ďuriš

Expert DaCoSiDe so zameraním na tvorbu a vyhodnocovanie evaluačných nástrojov


PaedDr. Karel Dvořák, PhD.

Expert DaCoSiDe so zameraním na tvorbu metodických listov a certifikačných nástrojov na úrovni A2/B1


Peter Lomnický

Expert DaCoSiDe so zameraním na tvorbu metodických listov a certifikačných nástrojov na úrovni B1/B2


Ing. Jana Mníchová

Expertka a analytička DaCoSiDe

Mgr. Monika Rybárová

Hlavný expert pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť a prierezové témy podľa DaCoSiDe