DaCoSiDe - Database of Cognition and Social Interaction Descriptors

19.02.2018

Východisko tvorby kurikúl pre 21. storočie - databáza DaCoSiDe

DaCoSiDe/ Databáza deskriptorov kognície a sociálnej interakcie je databáza opisov procesov poznávania, ktorá umožňuje vytvárať rôzne typy produktov v súlade s referenčným rámcom DaCoSiDe.

 • Tvorí východiskový základ pre ponúkané vzdelávacie nástroje na rozvoj kompetencií žiaka.
 • Vymedzuje kompetencie pre celoživotné vzdelávanie na škále rozvoja A1 až C2.
 • Obsahuje presné opisy komunikačných, logických, poznávacích a rozhodovacích kompetencií na škále rozvoja A1 až C2.
 • Predstavuje východisko tvorby referenčných rámcov.

Prínos databázy DaCoSiDe pre vzdelávanie:

 • vedecký a jednotný prístup k pojmu kompetencia vo všetkých oblastiach myslenia a konania
 • jasne definované úrovne rozvoja kompetencií
 • jednoznačne stanovené a presne opísané kompetencie pre oblasť myslenia a konania na škále rozvoja A1 až C2
 • obsahuje všetky prvky potrebné na tvorbu školských kurikúl previazaných s kompetenciami (výkon a obsah)

Metodológia DaCoSiDe prináša do školskej praxe prístup, ktorý

 • rešpektuje individuálny vzdelávací potenciál žiakov,
 • umožňuje žiakovi dosiahnuť niektorú z úrovní kompetencií,
 • ponúka žiakovi možnosť zažiť pocit úspechu vo vzdelávaní,
 • umožňuje učiteľovi slobodu a cestu za osobným rastom a profesionálnym úspechom.

Zažitý úspech sa u žiačok a žiakov podieľa na vytváraní vedomia o tom, že vo vyučovaní figurujú ako sebautvárajúci sa jedinci, ktorí nie sú len pasívnymi príjemcami hotových vedomostí.

Pocit úspechu hlboko súvisí s profesionálnou sebarealizáciou učiteľa, ktorý môže plne využiť svoj potenciál vo vzdelávacom prostredí svojho predmetu v súlade so ŠVP.

Metodológia DaCoSiDe predstavuje

 • východisko tvorby kurikulárnych dokumentov
 • východisko tvorby vzdelávacích nástrojov pre žiakov a učiteľov
 • systém pilotne overených didaktických postupov v oblasti rozvoja profesijných kompetencií učiteľov zameraný na ich schopnosť rozvíjať kompetencie žiakov pre 21. storočie
 • systém pilotne overených didaktických postupov na rozvoj kompetencií žiakov pre 21. storočie