Diferenčná analýza stavu finančného vzdelávania v Slovenskej republike

18.05.2019
Autor foto: Zuzana Gránska
Autor foto: Zuzana Gránska

Expertný tím spoločnosti Eduawen Europe vypracoval Diferenčnú analýzu stavu finančného vzdelávania v Slovenskej republike. Z tejto rozsiahlej hĺbkovej analýzy o stave finančného vzdelávania na Slovensku vyplynulo viacero zarážajúcich zistení, okrem iného aj to, že:

  • školy takmer vôbec nesledujú úroveň finančnej gramotnosti svojich žiakov a nevyužívajú dostupné nástroje hodnotenia,
  • neexistujú štandardy ani normy, ktoré by definovali minimálnu úroveň ovládania finančnej gramotnosti na účely vzdelávania,
  • z daného dôvodu teda nepoznáme úroveň kompetencií učiteľov a pedagogických zamest­nancov v tejto oblasti,
  • rozvoj finančnej kultúry u žiakov úplne absentuje, a preto vzdelávanie chápu skôr ako povinnosť, nie ako zásadný prvok, ktorý bude mať vplyv na ich život.

Autori dokumentu: Mgr. Darina De Jaegher, Ivana Gregorová, Jana Mníchová