FinQ má prvých certifikovaných učiteľov.

17.03.2021

FinQ má prvých certifikovaných učiteľov. Žiakov nový spôsob učenia baví.

XY. február 2021, Bratislava - Program FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne získal oprávnenie na inovačné vzdelávanie. Učitelia tak môžu zvyšovať svoje profesijné kompetencie v rozvoji finančnej gramotnosti u detí. Túto možnosť už využilo prvých 176 pedagógov z 25 škôl zapojených v pilotnom programe FinQ. Zhodujú sa v tom, že nový spôsob učenia o financiách baví nielen žiakov, ale aj samotných učiteľov.

Inovačné vzdelávanie v programe Nadácie Slovenskej sporiteľne FinQ dosiahlo v získaní oprávnenia od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ďalší míľnik, ktorý ho približuje k tomu, aby sa mohlo postupne rozšíriť na všetky základné a stredné školy na Slovensku. Učitelia si odteraz môžu zvyšovať svoje profesijné kompetencie v rozvoji finančnej gramotnosti u detí prostredníctvom spoločnosti Eduawen Europe, ktorá je držiteľom oprávnenia. Inovačné vzdelávanie už absolvovalo 176 učiteľov, riaditeľov a koordinátorov zapojených do programu FinQ. Každý z nich získal osvedčenie a certifikát FinQ, čo im umožňuje získať finančný príplatok za profesijný rozvoj.

,,Sme hrdí, že po spustení pilotného overovania na vybraných školách, získal náš program FinQ oprávnenie na inovačné vzdelávanie. Pre nás je to jasný signál, že naši odborníci poskytli učiteľom kvalitnú metodickú podporu, ktorá im umožní rozvíjať u žiakov praktické kompetencie potrebné pre život v 21. storočí. Verím, že aj vďaka tomu sa program postupne rozšíri na čo najviac škôl na Slovensku," hovorí Štefan Máj, predseda správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Vysvedčenie aj pre FinQ

Učitelia z 25 základných a stredných škôl, ktorí pracujú s programom FinQ v rámci pilotného overovania, mali ako prví možnosť získať certifikát FinQ. Ich úspešné absolvovanie záverečnej prezentácie pred odbornou komisiou bolo vysvedčením aj pre samotné FinQ. Za veľké pozitívum FinQ označila väčšina učiteľov aj to, že prispelo k celkovému zlepšeniu atmosféry na škole. Učitelia rôznych predmetov a zamerania spolu viac komunikujú, spolupracujú a vymieňajú si skúsenosti.

"Skúsenosti učiteľov s FinQ nás neskutočne potešili. Najmä tie, ktoré vraveli, že deti tento spôsob učenia sa baví. Dokonca máme aj triedu, kde sa zlepšil celkový prospech žiakov, potom čo s nimi pani učiteľka pracovala na téme Kto koľko zarába. Učitelia tiež vyzdvihli záujem o finančné vzdelávanie metodológiou FinQ u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Riaditelia škôl zasa upozornili na fakt, že začiatky boli pre učiteľov náročné avšak motivácia a záujem žiakov o nový štýl učenia a rozvoja finančnej kultúry ich napokon presvedčil, že aj v neľahkých podmienkach dištančného vzdelávania je možné dať priestor inováciám. Celkovo môžeme konštatovať, že žiaci pracujú s materiálmi FinQ radi aj napriek ich náročnosti, oceňujú najmä to, že v rámci FinQ sa ich často pýtame na ich názor, ktorý je pre proces učenia sa nedoceniteľný," zhodnotila spätnú väzbu od učiteľov Darina De Jaegher, hlavná odborná expertka programu FinQ.

Na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Bratislave pred zapojením do projektu FinQ vzdelávali žiakov vo finančnej gramotnosti väčšinou v končiacich ročníkoch. "Vďaka FinQ sa žiaci v problematike začínajú jednoduchšie orientovať, vedia diskutovať na preberané témy a riešiť stále viac situácií v praxi. Žiakov z oboch zapojených tried zaujala problematika financií natoľko, že niektorí zvažujú štúdium na VŠ v oblasti finančníctva, iní si začali uvedomovať dôležitosť finančnej kultúry pre ich budúci život. Preto je dôležité rozšíriť toto vzdelávanie do všetkých ročníkov. Okrem toho, prácou s FinQ získavajú nielen žiaci, ale aj učitelia, ktorým nadobudnuté vedomosti a zručnosti otvárajú nové možnosti aj v súkromnom živote a motivujú ich aj v profesijnom raste," vyjadril sa Ing. Norbert Kyndl, riaditeľ Gymnázia L. Novomeského v Bratislave, kde majú certifikovaných už 7 učiteľov a 2 členov vedenia školy.

Čo sa učitelia naučia počas inovačného vzdelávania?

Autori programu FinQ si pripravili pre školy stovky vzdelávacích materiálov, tzv. metodických listov, ktoré môžu učitelia včleniť priamo do výučby vo svojich predmetoch. FinQ totiž nie je nič pre bifľošov. Jeho cieľom je, aby sa žiaci naučili čítať s porozumením, kriticky myslieť a aby boli finančne zdatní, vďaka čomu ľahšie prevezmú zodpovednosť za svoje rozhodnutia v budúcnosti. O finančnej kultúre sa tak žiaci učia v rámci existujúcich predmetov ako slovenský jazyk, dejepis či občianska náuka. Aby však učitelia dokázali pracovať s FinQ čo najefektívnejšie, autori programu pre nich pripravujú odborné školenia a teraz majú možnosť prehĺbiť svoje profesijné kompetencie aj v rámci inovačného vzdelávania.

"Získanie oprávnenia od Ministerstva školstva je pre každý vzdelávací program veľká vec. Význam má nielen pre učiteľov, ale aj pre nás, autorov. Chceme, aby sa s FinQ učitelia zžili, aby sa orientovali v problematike, dokázali podporiť žiakov a najmä, aby vedeli efektívne pracovať s metodickými a pracovnými listami a správne vyhodnocovať učebné fázy rozvoja finančnej kultúry," vysvetľuje doc. Viliam Kratochvíl, odborný garant programu FinQ a hlavný metodik.

Program FinQ je prvý, ktorý rozvíja kompetencie v oblasti finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry tak, aby bolo možné sledovať pokrok žiaka a ľahko ho vyhodnocovať. Na to sa sústredí aj inovačné vzdelávanie v programe Nadácie Slovenskej sporiteľne FinQ, ktoré učiteľom pomáha zvyšovať kritické a systémové myslenie žiakov, integrovať medziodborové poznatky do vyučovacích predmetov a efektívne rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie.

-------------------------

FinQ - Inovatívny program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

Inovatívny program FinQ, ako prvý na Slovensku, prináša komplexné metodické a podporné materiály pre školy, vytvorené s cieľom rozvíjať finančnú kultúru žiakov systémovo. Problematika financií a rozvoja finančnej kultúry je začlenená do vyučovacích predmetov bez navyšovania obsahu jednotlivých predmetov. Žiaci tak získavajú komplexné informácie o možnostiach využívania poznatkov získaných v programe FinQ vo všetkých aspektoch svojho života. Učiteľom pomáha viesť hodinu akčným prístupom a žiaci na vyučovaní dostanú priestor na rozvíjanie kritického a systémového myslenia. Zmyslom programu FinQ je, aby boli mladí ľudia v budúcnosti finančne zdatní, vedeli sa správať zodpovedne voči sebe a svojmu okoliu a aktívne sa zapájali do ekonomického a spoločenského života.

Program FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne sa na školách realizuje v súlade s filozofiou a snahou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národnej banky Slovenska skvalitniť finančné vzdelávanie na Slovensku.