EDUAWEN EUROPE

Prijali sme pozvanie do relácie RTVS Hosť Nory Gubkovej a v nej moderátorka vyspovedala našu hlavnú expertku a autorku vzdelávacieho programu FinQ Darinu De Jeagher. Reč bola o finančnom vzdelávaní aj o vzdelávaní na Slovensku vôbec.

Metafora nie je nič menej ako vyslať s fantastickou presnosťou na obežné dráhy dve vzdialené hviezdy tak, aby sa v čase a mieste presne vymedzenom zrazili a pri jase, ktorý sa z tejto zrážky vytvorí, bolo na okamih vidieť všetko: nebo i peklo vecí. Milan Rúfus

Základným poslaním spoločnosti EDUAWEN EUROPE je výskum v oblasti vzdelávania a systematická implementácia zmien vo vzdelávacej praxi pomocou overených vedeckých dát.

Naše odborné aktivity zameriavame na presnú diagnostiku priebehu a výsledkov učenia sa s ambíciou komplexne zlepšiť plánovanie a riadenie učebného procesu. Kľúčovým cieľom nášho profesionálneho záujmu je rozvoj kultúry poznávania, osobnostného rozvoja, komunikácie a sociálnej interakcie detí a mládeže v kontexte celoživotného vzdelávania.

Teoretickým východiskom nášho prístupu k vzdelávaniu je originálna Databáza deskriptorov kognície a sociálnej interakcie (DaCoSiDe), ktorú sme vytvorili na základe našich výskumných zistení i na základe najnovších poznatkov z oblasti kognitívnej antropológie, kognitívnej lingvistiky, filozofie mysle a ďalších vedeckých disciplín.

Implementácia vzdelávania prostredníctvom referenčného rámca DaCoSiDe preukázateľne zlepšuje kvalitu učebného procesu a súčasne získava značku kvality na škále Rady Európy v zmysle Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky na úrovni ovládania A1 až C2.