EDUAWEN EUROPE

Hodnotenie vlastného učenia sa je jedným z hlavných prostriedkov, pomocou ktorých sa samostatné učenie sa stáva zodpovedným učením. Carl Rogers

28. a 29. novembra 2022 sme si v Prahe vymenili skúsenosti s kolegyňami a kolegami, ktorí sa venujú aktuálnym trendom a kurikulárnym zmenám v oblasti vzdelávania. Na podujatie s medzinárodnou účasťou o podstate a implementáciách systémových zmien nás pozvala Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní.

Bratislava 24. novembra (TASR) - Nezisková organizácia Nadácie Národnej banky Slovenska (NBS) a Nadácie Slovenskej sporiteľne (SLSP) FinQ Centrum prináša na školy program finančného vzdelávania FinQ tretí školský rok. Vo vstupnom testovaní zistili, že prvý stupeň základných škôl vo vzdelávaní napreduje a druhý stagnuje. Informovali o tom vo...

Základným poslaním spoločnosti EDUAWEN EUROPE je výskum v oblasti vzdelávania a systematická implementácia zmien vo vzdelávacej praxi pomocou overených vedeckých dát.

Naše odborné aktivity zameriavame na presnú diagnostiku priebehu a výsledkov učenia sa s ambíciou komplexne zlepšiť plánovanie a riadenie učebného procesu. Kľúčovým cieľom nášho profesionálneho záujmu je rozvoj kultúry poznávania, osobnostného rozvoja, komunikácie a sociálnej interakcie detí a mládeže v kontexte celoživotného vzdelávania.

Teoretickým východiskom nášho prístupu k vzdelávaniu je originálna Databáza deskriptorov kognície a sociálnej interakcie (DaCoSiDe), ktorú sme vytvorili na základe našich výskumných zistení i na základe najnovších poznatkov z oblasti kognitívnej antropológie, kognitívnej lingvistiky, filozofie mysle a ďalších vedeckých disciplín.

Implementácia vzdelávania prostredníctvom referenčného rámca DaCoSiDe preukázateľne zlepšuje kvalitu učebného procesu a súčasne získava značku kvality na škále Rady Európy v zmysle Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky na úrovni ovládania A1 až C2.